Když zemře někdo blízký, je to pro jeho rodinu a přátele těžká rána. Přesto se někdo musí postarat o nutné kroky.


Při úmrtí doma:

Je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte naši pohřební službu - tel.: 602 422 143.


Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:

Ohledací list vystaví místní lékař a zemřelého převezou do chladícího zařízení. Rodinným příslušníkům zasílá zdravotnické zařízení obvykle neprodleně zprávu. Osobní věci musí vyzvednout někdo z jeho příbuzných. Naopak převoz zemřelého a vyzvednutí nutných dokumentů vyřizuje naše pohřební služba.


Co minimálně je potřeba vzít s sebou na naše jednatelství:
·Platný průkaz totožnosti objednavatele (OP, nebo pas)
·Platný průkaz totožnosti zemřelého (OP, nebo pas)
·Oblečení pro zemřelého. (Oblékání zemřelých je dle platného zákona o pohřebnictví náplní práce pohřební služby, proto šaty pro zemřelého nenoste do  nemocnice na patologii, ani na soudní lékařství, LDN apod., ale přineste je k nám.)
·V případě pohřbu do země – pokud máte hrobové místo k dispozici – doklady k hrobovému místu, nebo alespoň znalost čísla hrobového místa na  příslušném hřbitově a lhůta od posledního pohřbení.
Na základě těchto dokladů u nás objednáte pohřeb se všemi náležitostmi.


Úmrtní list:
Pokud nás pověříte obstaráním úmrtního listu, budou zapotřebí následující doklady:
·Občanský průkaz zemřelého
·Kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého
·Rodný list zemřelého
·Oddací list, žije-li manžel/manželka zemřelého
·Rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci u rozvedených manželů, kdy není tato změna uvedena v OP zemřelého
·Úmrtní list dříve zemřelého z manželů, kdy není změna (vdovec/vdova) uvedena v OP druhého z manželů – nyní zemřelého
·Rodné číslo pozůstalého manžela/manželky, nejlépe fotokopie jeho OP doplněnou údajem o souhlasu s ofocením a podpisem
·Doklad prokazující příbuzenský vztah k zemřelému (svůj rodný list, oddací list rodičů)


Druh obřadu:
Běžně se u nás provádějí tři následující formy pohřbu:


Zpopelnění bez obřadu:
Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu. Na přání pozůstalého je možné zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.


Zpopelnění s obřadem - rozloučení v kostele (popř. smuteční síni) a následné zpopelnění (kremace):
V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu kremace, neboli zpopelnění. Popel se poté předává ve speciální schránce - urně - příbuzným. Urnu je možné uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích, nebo hrobech. Urnu s ostatky Vašeho blízkého můžete uložit i jinde, třeba také u Vás doma. Popel zesnulého je možné také rozprášit.
Obřad v krematoriu se zpravidla skládá z následujících fází (některé lze vynechat):
· oznámení pohřbu prostřednictvím parte
· rozloučení s mrtvým u rakve v předsálí obřadní síně
· rozloučení v obřadní síni (2-3 hudební skladby, hudba živá nebo reprodukovaná, případně proslovy obřadníka (profesionální řečník krematoria), kněze či příbuzných).
Obřad rozloučení před kremací nemusí proběhnout v obřadní síni krematoria, i když je to nejběžnější. Může se konat například v kostele a to i v případě občanského obřadu. Pohřební služba zajistí, aby byl zesnulý vystaven v rakvi v kostele v určenou hodinu. Po církevních i občanských obřadech zajistí převoz rakve se zesnulým do krematoria.
Květiny a věnce, které jsme objednali k pohřbu nebo je dostal zesnulý od dalších účastníků pohřbu, můžeme po obřadu odvézt na hřbitov.


Pohřeb s uložením do země:
Pokud si přejete klasický církevní nebo občanský pohřeb a následné uložení do země, zajistíme Vám příslušného faráře nebo řečníka a domluvíme s ním podrobnosti.
Současná církevní forma pohřbu se většinou skládá z následujících fází:
·oznámení úmrtí zvonem
·oznámení pohřbu prostřednictvím parte
·rozloučení s mrtvým u rakve v kostele
·smuteční průvod na hřbitov
·rozloučení nad hrobem.
Pokud je hřbitov jinde než kostel, ve kterém se rozloučení koná, naše pohřební služba zajistí cestu rakve pohřebním vozem s květinami na hřbitov, kde následuje pohřeb do země.